Επικοινωνία       English  

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Πελατών
Η δικηγορική εταιρία FNG (στο εξής “FNG”) δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Η εταιρία μας δεσμεύεται να διασφαλίζει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, οι οποίοι θέτουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την επεξεργασία τους.

Η FNG συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, όπως ισχύει, τους Ελληνικούς Νόμους που εφαρμόζονται επί επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, τις αποφάσεις της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων και οποιεσδήποτε άλλες ισχύουσες νομικές και κανονιστικές διατάξεις της ΕΕ.

Η FNG συλλέγει και χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά για να σας παρέχει νομικές υπηρεσίες σε σχέση με την υπόθεσή σας, είτε αυτή αφορά στην εκπροσώπηση ενώπιον δικαστικών ή άλλων αρχών είτε αφορά στην παροχή νομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η FNG συλλέγει και χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για να σας παρέχει τις υπηρεσίες της.

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που ορίζεται στην εκάστοτε σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον ορίζεται ρητά, άλλως για 5 έτη από τη λήξη/λύση της παροχής υπηρεσιών/εκπροσώπησης εκτός αν νόμος ορίζει μεγαλύτερη χρονική διάρκεια. Τα δεδομένα σας διαγράφονται μετά το πέρας του χρονικού διαστήματος τήρησής τους εκτός αν αιτηθείτε τη διαγραφή τους νωρίτερα.

Τα είδη των προσωπικών δεδομένων που ενδέχεται να επεξεργάζεται η FNG (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) περιλαμβάνουν ενδεικτικά, το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας σας, τον ΑΦΜ και την ΔΟΥ, τον αριθμό ταυτότητας, το δείγμα υπογραφής, το ποινικό σας μητρώο ή ιατρικά αρχεία και οποιαδήποτε άλλη κατηγορία προσωπικών δεδομένων περιλαμβάνεται κατά περίπτωση σε πληροφορίες/ υλικό του οποίου λάβαμε γνώση από εσάς ή για λογαριασμό σας, στο πλαίσιο παροχής των νομικών μας υπηρεσιών.

Η FNG ενδέχεται να απαιτείται βάσει της ισχύουσας εθνικής ή/και ευρωπαϊκής νομοθεσίας να διατηρήσει, επεξεργαστεί ή/και διαβιβάσει ορισμένα προσωπικά σας δεδομένα σε αρμόδιες εθνικές δημόσιες αρχές, για λόγους που σχετίζονται μεταξύ άλλων με φορολογικές και λογιστικές απαιτήσεις.

Όλοι οι υπάλληλοι ή συνεργάτες της FNG που έχουν εξουσιοδοτηθεί να επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων τρίτων, εκτελούντων την επεξεργασία ή υπευθύνων επεξεργασίας, που χρησιμοποιούνται από την FNG (δικαστικοί επιμελητές, συμβολαιογράφοι και λογιστές) έχουν δεσμευτεί με υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας.

Η FNG διατηρεί όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει το επίπεδο ασφάλειας που είναι απαραίτητο για τη διαφύλαξη των δεδομένων σας από απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, τροποποίηση ή καταστροφή. Οι πληροφορίες σας θα διατηρηθούν για όσο διάστημα είναι λογικά αναγκαίο για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους.

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων δικαιούστε:

  • να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα (άρθρο 15 του GDPR)
  • να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων (άρθρο 16 του GDPR). Εάν για οποιονδήποτε λόγο τα δεδομένα σας, εν γνώσει σας, έχουν καταστεί ελλιπή ή ανακριβή, θα πρέπει να το γνωστοποιήσετε στην FNG ώστε να επικαιροποιηθούν, συμπληρωθούν ή/και διορθωθούν κατά περίπτωση.
  • να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων (άρθρο 17 του GDPR)να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων (άρθρο 18 του GDPR)
  • να ζητήσετε τη φορητότητα των προσωπικών σας δεδομένων (άρθρο 20 του GDPR)
  • να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (άρθρο 21 του GDPR)

Μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων αν θεωρείτε ότι η FNG επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα κατά τρόπο που παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία.

Μη διστάσετε να υποβάλετε τυχόν ερωτήσεις σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα απευθυνόμενοι:

  • μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο lawfirm@fnglaw.gr
  • τηλεφωνικά στο 210- 3608600
  • μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση: FNG LAW FIRM, Πατριάρχου Ιωακείμ 8, 10674 Κολωνάκι

 
 
 
(έκδοση 1η _25/05/18)
 
        μέλος του
ΣΔΕΕ
follow us:
ΣΔΕΕ  © 2011 - 2023, FNG Εταιρεία Δικηγόρων