Ο ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί Google Analytics cookies με ανωνυμοποίηση ip , για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

home

Τομείς Δραστηριότητας

Αστικό Δίκαιο

 • Κληρονομικές Διαφορές (διαθήκες, κληροδοσίες, καταπιστεύματα, αγωγές περί κλήρου κ.ά.)
 • Εμπράγματο Δίκαιο (διεκδικητικές αγωγές, αγωγές νομής, μεταβιβάσεις ακινήτων, προσημειώσεις κ.ά.)
 • Μισθωτικές Διαφορές
 • Διαφορές από Συμβάσεις (πώληση, δάνειο, χρησιδάνειο, σύμβαση εργασίας κ.ά.)
 • Προστασία Καταναλωτή
 • Κτηματολόγιο
 • Ιατρικά Σφάλματα
 • Αποζημιώσεις Επαγγελματικής Ευθύνης
 • Διαμεσολάβηση – Διαιτησία

 • Διαμεσολάβηση σε Εταιρικές Διενέξεις
 • Διαμεσολάβηση σε Υποθέσεις Φυσικών Προσώπων
 • Διαιτησίες σε Εμπορικές Υποθέσεις
 • Δίκαιο Διαδικτύου και Πνευματικής Ιδιοκτησίας

 • Προστασία Πνευματικών και Συγγενικών Δικαιωμάτων
 • Στρατηγική Εκμετάλλευση Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας (άδειες εκμετάλλευσης, συμβάσεις κλπ.)
 • Ευρεσιτεχνίες (πατέντες)
 • Σχέδια και Υποδείγματα
 • Σήματα και λοιπά Διακριτικά Γνωρίσματα
 • Δίκαιο του Ίντερνετ
 • Νομική Κάλυψη Διαμόρφωσης Ιστοσελίδων (όροι χρήσης, πολιτικές, άδειες)
 • Domain Names
 • Προσωπικά Δεδομένα
 • Ε-commerce
 • Προστασία Εμπορικού Απορρήτου – Διαχείριση Εμπιστευτικών Πληροφοριών
 • Προστατευόμενες Γεωγραφικές Ενδείξεις και Ονομασίες Προέλευσης
 • Διοικητικό Δίκαιο

 • Φορολογικές Διαφορές (φοροδιαφυγή, εμβάσματα στην αλλοδαπή, αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας, εικονικά και πλαστά τιμολόγια)
 • Πολεοδομικό Δίκαιο
 • Δίκαιο Περιβάλλοντος
 • Υποθέσεις Δημοσίων Έργων και Προμηθειών
 • Δημόσιες Συμβάσεις και Διαφορές από αυτές
 • Υποθέσεις Προσβολής Κανονιστικού Πλαισίου Ρύθμισης της Αγοράς (market regulation cases)
 • Υπαλληλικό Δίκαιο
 • Δημοσιονομικό Δίκαιο – Ελεγκτικό Συνέδριο
 • Άδειες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (ξενοδοχειακών μονάδων, ιδιωτικών νοσοκομείων, ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, μονάδων υδατοκαλλιέργειας, εργοστασίων κ.ά.)
 • Προσβολή Διοικητικών Προστίμων
 • Σύνταξη Γνωμοδοτήσεων
 • Απαλλοτριώσεις
 • Εταιρικό Δίκαιο και Δίκαιο Αξιογράφων

 • Κανονιστική Συμμόρφωση Εταιρειών
 • Σύσταση Εταιρειών
 • Εταιρικό Εργατικό Δίκαιο
 • Εταιρικό Ποινικό Δίκαιο
 • Εταιρικές Συμβάσεις
 • Δικαστική Επίλυση Διαφορών από Συμβάσεις
 • Εταιρικό Φορολογικό
 • Διαμεσολαβήσεις και Διαιτησίες
 • Προστασία Εταιρικής Πνευματικής Ιδιοκτησίας
 • Πτωχευτικό Δίκαιο
 • Αξιόγραφα (επιταγές, συναλλαγματικές κ.ά.)
 • Εταιρικό Ποινικό Δίκαιο και Οικονομικό Έγκλημα

 • Εταιρική Απάτη
 • Απιστία
 • Εργατικά Ατυχήματα
 • Περιβαλλοντικά Αδικήματα
 • Πνευματική Ιδιοκτησία
 • Παραβίαση του Ελεύθερου και Αθέμιτου Ανταγωνισμού
 • Φορολογικά Αδικήματα
 • Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος
 • Κατάχρηση Δημοσίου Χρήματος
 • Πλαστογραφία
 • Απάτη
 • Υπεξαίρεση
 • Χρηματιστηριακά Αδικήματα
 • Πόθεν Έσχες
 • Τραπεζικό Ποινικό Δίκαιο
 • Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Διεθνές Δίκαιο, Δίκαιο Ανταγωνισμού

 • Δίκαιο Ελεύθερης Κυκλοφορίας Αγαθών
 • Δίκαιο Ελεύθερης Κυκλοφορίας Υπηρεσιών
 • Δίκαιο Ελεύθερης Κυκλοφορίας Προσώπων
 • Δίκαιο Ελεύθερης Κυκλοφορίας Κεφαλαίων
 • Ευθύνη Κράτους – Μέλους για Παραβίαση του Ευρωπαϊκού Δικαίου
 • Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)
 • Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο
 • Ποινικό Δίκαιο

 • Παραβίαση Προσωπικών Δεδομένων
 • Παράβαση Καθήκοντος
 • Ηλεκτρονικό Έγκλημα
 • Εγκλήματα από Ιατρική Αμέλεια
 • Εργατικά Ατυχήματα
 • Σωματική Βλάβη
 • Ψευδορκία
 • Συκοφαντική Δυσφήμηση
 • Εμπρησμός
 • Παραβίαση Διατάξεων για Αιγιαλό
 • Δασική Νομοθεσία
 • Εγκληματική Οργάνωση
 • Στρατιωτικά Ποινικά Αδικήματα
 • Υπηρεσιακά Εγκλήματα Δημοσίων Υπαλλήλων
 • Αδικήματα Χερσαίων, Θαλάσσιων και Αεροπορικών Μεταφορών
 • Πολεοδομική Νομοθεσία
 • Real Estate

 • Κατασκευαστικά Projects
 • Μεταβιβάσεις Ακινήτων
 • Διαπραγματεύσεις για τη Μεταβίβαση και Ανάπτυξη Ακινήτων
 • Project Manegement για την Ανάπτυξη Οικιστικών και Τουριστικών Έργων
 • Δικαστικές Διαφορές από Ακίνητα
 • Leasing Ακινήτων
 • Σύσταση Εταιρειών για την Απόκτηση και την Εκμετάλλευση Ακινήτων
 • Τραπεζικό Δίκαιο

 • Τραπεζικές Συμβάσεις
 • Δικαστηριακή Εκπροσώπηση
 • Χειρισμός Υποθέσεων Αμοιβαίων Κεφαλαίων, PSI και Eλβετικού Φράγκου
 • Παραβίαση Προσωπικών Δεδομένων
 • Τραπεζικό Ποινικό Δίκαιο
 • Γνωμοδοτήσεις